สศก.เผยประกาศใช้ทะเบียนเกษตรกรปี59มิ.ย.

สศก.เผยประกาศใช้ทะเบียนเกษตรกรปี59มิ.ย.

สศก.เผยประกาศใช้ทะเบียนเกษตรกรปี59มิ.ย.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ระเบียบขึ้นทะเบียนเกษตรกรฉบับ ปี 59 พร้อมประกาศใช้เดือนมิถุนายนนี้

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2559 ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว โดยทาง สศก. ได้ส่งร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2559 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ในรูปแบบของ ต้นแบบ (Single Form) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบในครั้งนี้ ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ อาทิ การขยายขอบข่ายการประกอบการเกษตรให้ครอบคลุมทุกภารกิจ โดย เพิ่มชนิดสินค้า ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัด กษ. ปรับปรุงเพิ่มเติมให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอขึ้นในนามของครัวเรือนหรือรายสินค้า กำหนดให้มีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนปรับปรุงเพิ่มเติมหน่วยงานในสังกัด กษ. ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้นายทะเบียนมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขได้ เป็นรายสินค้า หรือรายครัวเรือน และหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร กำหนดการสิ้นสภาพ และกำหนดให้ประธานคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกรในระดับจังหวัด โดยให้มีหน้าที่บริหารจัดการหรือดำเนินการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้บรรลุวัตถุประสงค์ คาดว่า จะพร้อมประกาศใช้ได้ในเดือนมิถุนายนนี้